Tools

年度報告 2017

表現摘要

主要財務指標 2017 2016 同比變化
營業收入 (人民幣億元) 2,748.29 2,741.97 0.2%
其中:服務收入1 2,490.15 2,380.33 4.6%
EBITDA2 (人民幣億元) 814.25 794.98 2.4%
EBITDA(剔除2017年光改項目相關資產報廢淨損失)
(人民幣億元) 843.25 794.98 6.1%
佔服務收入比 33.9% 33.4% 0.5pp
淨利潤3 (人民幣億元) 18.28 6.25 192.5%
淨利潤(剔除2017年光改項目相關資產報廢淨損失)
(人民幣億元) 40.03 6.25 540.5%
每股基本盈利 (人民幣元) 0.074 0.026 185.1%
自由現金流 (人民幣億元) 429.20 24.83 1,628.8%